oversættelse af tale


tale (-en)
f: talen, taler, talerne
1) речь, слово, выступление
2) разговор, беседа
3) говорить; держать речь


tale danskговорить по-датски
tale flydende danskбегло говорить по-датски
han taler lidt danskон говорит немного по-датски
talent (-et)
f: talentet, talenter, talenterne
талант, одаренность
talentfuld
f: talentfuldt, talentfulde
талантливый, одаренный
talentløs
f: talentløst, talentløse
бездарный, бесталанный
taler (-en)
f: taleren, talere, talerne
оратор, докладчик
talerstolтрибуна, кафедра  søgehistorie
  tale